АНАЛИЗИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

При осъществяване на своята основна дейност Националният институт за помирение и арбитраж събира, съхранява и анализира данни за колективното трудово договаряне самостоятелно и в сътрудничество със социалните партньори.

АНАЛИЗИ НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

В НИПА се изготвят анализи на подписани Колективни трудови договори (КТД) на отраслово и браншово ниво на договаряне. Aнализите се изготвят във връзка с изпълнение на дейностите, предвидени в Правилника за устройството и дейността на НИПА.

АНАЛИЗИ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АРБИТРАЖ

Националният институт за помирение и арбитраж изготвя анализи на осъществените посреднически и арбитражни процедури съгласно основната си дейност. Изводите от тях дават възможност да се направят предложения за усъвършенстване на уредбата на посредничеството и арбитража, извършвани от НИПА.

ДРУГИ ВИДОВЕ АНАЛИЗИ

Националният институт за помирение и арбитраж изготвя периодични анализи на базата данни от колективни трудови договори, която текущо се осъвременява и поддържа в електронен вид и на хартиен носител.

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration