В годишния доклад се анализират регистрираните в НИПА копия на КТД и анекси към тях, разпределени по равнища на договаряне, териториален признак и икономически сектори, както и някои по-подробни структури, свързани с КТД на равнище „предприятие“. Предвид факта, че годишният доклад е предназначен за публично ползване, в него се съдържа методологическа част, която дава представа за основните понятия и въпроси, свързани с колективното трудово договаряне и уреждането на колективни трудови спорове. Докладът за базата данни за КТС съдържа преглед на данни за периода 2014 – 2015 г.

В доклада са намерили място данни и анализ на практиката от последните години, които целят да подпомогнат държавните органи и социалните партньори чрез предоставяне на информация от създадените бази данни за колективните трудови договори и колективните трудови спорове, както и чрез разработените анализи въз основа на информацията от тях.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration