Чрез попълване на формуляра може да се подаде информация на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) за възникнал КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР, чиято работно определение е "Колективен трудов спор е несъгласие между група работници и служители, и работодател или група работодатели, за права, задължения и интереси по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище".

Събраната информация няма да бъде представяна на трети лица, освен в обобщен вид, и ще се използва за нуждите на информационната система за колективни трудови спорове, поддържана от НИПА. Подадената информация няма правни последици и спорещите страни не следва да се считат обвързани с каквито и да е по-нататъшни действия.

Информацията за актуален колективен трудов спор може да бъде придружена от електронни документи, или електронна връзка към тях.

Форма за ранно информиране на НИПА за актуален КТС

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration