Как НИПА съдейства за уреждане на колективни трудови спорове?

 

НИПА съдейства за уреждане на колективни трудови спорове чрез провеждане на процедури по посредничество и арбитраж. Това са извънсъдебни способи за разрешаване на колективни трудови спорове, които дават възможност на страните сами да изберат процедурата – посредничество или арбитраж. При посредничеството страните участват в разрешаването на спора и постигнат взаимно изгодно споразумение. При арбитражно производство те предоставят спора за решаване от арбитражен орган - едноличен арбитър или арбитражна комисия. Посредничеството е доброволна и поверителна процедура. При посредничеството страните по спора са подпомагани от трето лице – посредник, сами да достигнат до решаване на своя спор. Арбитражът е процедура, при която спорещите страни предават спора за разглеждане от независима и неутрална инстанция (арбитър или арбитражна комисия). Целта е да бъде взето окончателно и задължително за страните по спора решение. Списъците на посредниците и арбитрите към НИПА са публикувани в Държавен вестник.

 


Кой може да се обърне за съдействие към НИПА?

 

Към НИПА могат да се обърнат чрез свои представители социалните партньори, както работници и служители, така и работодатели. Искането за посредничество или арбитраж при уреждане на колективен трудов спор трябва да бъде отправено към НИПА писмено, по определен за целта формуляр-образец. Утвърдените примерни образци и форми на искания за посредничество и арбитраж към НИПА се намират на интернет-страницата на НИПА на адрес: за посредничество - http://www.nipa.bg/?q=bg/node/209 и за арбитраж - http://www.nipa.bg/?q=bg/node/193

 


Кой осъществява посредничеството и арбитража?

 

Посредничеството се осъществява от посредник. Посредникът не решава или урежда спора по същество, а подпомага страните да сближат позициите си за разрешаването на спора, като:

  • улеснява общуването между тях;
  • съдейства да определят интересите и приоритетите си;
  • помага им да преценят евентуалните ползи и загуби;
  • помага им да обсъдят и формулират възможни разрешения.

Арбитражното производство се провежда от едноличен арбитър или арбитражна комисия, съставена от арбитри. Арбитражният орган разглежда спорните въпроси, посочени в искането за провеждане на процедура по арбитраж, изслушва становищата на страните по спора, преценява събраните доказателства и постановява решение. Посредниците и арбитрите към НИПА са предложени от национално представителните организации на работниците и служителите, и тези на работодателите, както и от държавата в лицето на министъра на труда и социалната политика, и одобрени от Надзорния съвет на НИПА.

 


Кой определя посредника или арбитъра по възникналия колективен трудов спор който е отнесен пред НИПА?

 

Страните по спора сами определят кой да бъде посредник или арбитър в исканата от тях процедура. Те правят своя избор от публикуваните в Държавен вестник списъци на посредници и арбитри към НИПА. Посредниците и арбитрите към НИПА са квалифицирани експерти в областта на трудовите отношения, преминали специални обучения за провеждане на посредничество и арбитраж при колективни трудови спорове.

 


Какви са предимствата на посредничеството и арбитража за разрешаване на колективни трудови спорове?

 

Предимствата на посредничество и арбитража, като извънсъдебни способи за доброволно уреждане на колективни трудови спорове, са:

  • изборът на процедурата, както и изборът на посредник или на арбитражен орган се прави от страните по спора;
  • бързина – времето за провеждане на процедурите по посредничество и доброволен трудов арбитраж се измерва с дни;
  • конфиденциалност по отношение на информацията, станала известна по време на посредничеството или арбитража;
  • стабилност на споразуменията и решенията – постигнатите споразумения чрез способа на посредничеството по правило имат дълготраен характер, защото изразяват волята на страните по спора; арбитражните решения са окончателни и задължителни за двете страни;
  • относително ниска икономическа, социална и психологическа цена на уреждането на спора.

 


В какъв срок може да се реши един спор с помощта на НИПА?

 

НИПА съдейства за уреждане на колективни трудови спорове с извънсъдебните доброволни способи посредничество и арбитраж. Съгласно ЗУКТС, арбитражът се провежда най-много в две заседания, с прекъсване между тях не повече от 7 дни, а преговорите при посредничеството могат да продължат до 14 дни. Тези срокове могат да бъдат удължени само по споразумение на самите страни по спора.

 


НИПА разглежда ли индивидуални трудови спорове?

 

По сега действащото законодателство Националният институт за помирение и арбитраж съдейства за уреждане само на колективни трудови спорове, като предлага на спорещите страни съдействие чрез способите на  посредничество и/или арбитраж. НИПА няма правомощия  за разрешаване на индивидуални трудови спорове.

 


Какво се случва, ако само едната страна по колективен трудов спор се обърне към НИПА за посредничество или арбитраж?

 

Посредничество може да бъде поискано или по взаимно съгласие на страните или само от едната страна. Във втория случай, за исканото посредничество се уведомява другата страна и процедурата започва, ако и тя даде съгласие за това. Арбитраж трябва да се поиска от двете страни заедно. В случаите, при които вече има обявена стачка и страните не могат да постигнат задължително необходимото по закон съгласие, относно създаването на условия за осъществяването на минимално необходимите дейности, които трябва да се осигурят по време на стачката според ЗУКТС, арбитраж може да поиска всяка от страните. В този случай постановеното арбитражно решение замества непостигнатото между страните споразумение по осигуряване на минимално необходимите дейности по време на стачка.

 


Има ли заплащане за съдействие от НИПА и какво е то?

 

За получаване на формуляри за подаване на искане към Националния институт за помирение и арбитраж да открие процедура по посредничество или арбитраж не се заплаща. Не се заплаща  и такса за откриване на процедура по помирение или арбитраж. Не се заплаща и такса за образуването и администрирането на самата процедура по посредничество или арбитраж. Страните по спора заплащат възнаграждение на посредника, арбитъра или членовете на арбитражната комисия. То, както и всички други разноски във връзка с уреждането на спора, които се дължат от страните, се определят по споразумение между тях и се заплащат на посредника или арбитъра/арбитрите със съдействието на НИПА.

 


Коя процедура е за предпочитане – посредничеството или арбитражът?

 

Дали ще изберат посредничество или арбитраж, решават самите страни по спора. Практиката в страните с богат опит в уреждането на споровете чрез посредничество или арбитраж показва, че посредничеството е предпочитана процедура, защото, ако то завърши успешно – с подписване на споразумение – няма наложено решение, позициите на двете страни са сближени и в максимална степен е запазен социалният диалог. Т.е. следва се максимата, че всяко споразумение между страните е по-добро от арбитражно решение.

 


Гарантирана ли е безпристрастността на НИПА като особена юрисдикция за решаване на колективни трудови спорове?

 

Националният институт за помирение и арбитраж е изграден на трипартитен принцип с конкретно разписани в ЗУКТС правомощия. Посредниците на института подпомагат спорещите страни да постигнат взаимноизгодно решение, а арбитрите постановяват арбитражни решения по спора, като в своята работа се ръководят от “Етични правила за поведение на посредника и арбитъра към Националния институт за помирение и арбитраж”. Етичните правила ги задължават да следват принципите на независимост и безпристрастност, поверителност, компетентност, отговорност, честност. Тези принципи са определени в чл. 11 на Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж.

 


НИПА гарантира ли спазване на конфиденциалност на информацията, поверена от спорещите страни?

 

Правилата, по които се осъществяват процедурите по посредничество и арбитраж задължават посредниците, арбитрите и администрацията на института да спазват конфиденциалност, т.е. да не разгласяват информация, станала им известна по повод уреждането или решаването на колективния трудов спор.

 


Може ли да се търси съдействието на НИПА, при прекратяване на индивидуално трудово правоотношение на работник или служител?

 

Националният институт за помирение и арбитраж е създаден по Закона за уреждане на колективните трудови спорове, който установява реда за уреждане на колективните трудови спорове между работници и работодатели по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище. Следователно към НИПА могат да отправят искания като страни само работници и служители, и работодатели във връзка с възникнал между тях колективен трудов спор. Индивидуални трудови спорове, възникнали по индивидуални трудови правоотношения, не са от компетентността на НИПА.

 


Могат ли работещи в малките и средни предприятия да се обърнат към НИПА?

 

В Закона за уреждане на колективните трудови спорове не се прави разлика между колективни трудови спорове в малки, средни или големи предприятия. При възникване на спор и в малки, и в средни предприятия работещи и работодатели могат да се обърнат за съдействие към НИПА по установения в закона и в другите подзаконови нормативни актове  ред.

 


Може ли НИПА да съдейства на страни по колективни трудови спорове в чуждестранни компании?

 

ЗУКТС се прилага и за уреждане на колективни трудови спорове между работници и работодатели в чуждестранни или смесени фирми или предприятия на територията на страната. Тъй като създаването и дейността на НИПА са уредени с този закон, то и пълномощията на института по отношение на чуждестранни фирми се уреждат с неговите разпоредби.

 


Може ли НИПА да санкционира страните, когато нарушават колективен трудов договор?

 

НИПА няма контролни  и санкциониращи функции по отношение на страните в един колективен трудов спор. В случай, че потърсят съдействието на института при наличие на възникнал колективен трудов спор, страните могат преодолеят проблемите си и да постигнат съгласие по спорните въпроси с помощта на посредник или да получат арбитражно решение по спора, постановено от арбитър/арбитри към  НИПА.

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration