НИПА класифицира информацията по възникналите колективни трудови спорове по видове икономически дейности; според вида на предприятията - малки, средни, големи; според характер на исканията; според броя на работниците и/или служителите, засегнати от колективния трудов спор.

Институтът участва в разработването на нормативни актове и предлага на министъра на труда и социалната политика усъвършенстване на нормативната уредба относно уреждането на колективните трудови спорове. Също така, НИПА проучва и предлага за реализация добрата чуждестранна практика в областта на уреждането на колективните трудови спорове, и провежда гарантирана, открита и достъпна информационна политика за дейността на института, като спазва разпоредбите на Конституцията и законите на страната, както и принципа за поверителност на информацията, станала достояние при уреждането на колективни трудови спорове.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration