В контекста на своята регламентирана дейност НИПА е орган, който непосредствено подпомага министъра на труда и социалната политика при провеждането на държавната политика в областта на уреждането на колективните трудови спорове. Усилията на НИПА са насочени към изграждането на съвременен модел за разрешаване на колективни трудови спорове, съобразен с най-добрите европейски образци. Политиката на Института е насочена към превенция на колективните трудови спорове, към повишаване на компетентността на посредниците и арбитрите, и към изграждане на обществено доверие в неговата социално значима дейност. Друга насока на тази политика е усъвършенстване на социалния диалог чрез изследване на добрите практики в колективното трудово договаряне. НИПА осъществява своята дейност самостоятелно или в сътрудничество с други държавни органи и със структурите на представителните организации на работодателите, и на работниците и служителите.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration