АНАЛИЗИТЕ НА НИПА

Aнализите се изготвят във връзка с изпълнение на дейностите, предвидени в чл.5, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА).  

Нормативната уредба задължава института да поддържа база данни за колективните трудови договори (КТД) и колективните трудови спорове (КТС). Изграждането на информационната система за колективните трудови договори се налага във връзка с измененията и допълненията в Кодекса на труда – ДВ, бр.108 от 19.12.2008 г. съгласно които копия на вписаните колективни трудови договори се предоставят служебно по ред, определен от Министъра на  труда и социалната политика, на Националния институт за помирение и арбитраж, който създава и поддържа информационна система за колективните трудови договори.

В приетата през 2010 г. Стратегия за развитие на НИПА е заложено изграждането на информационна система за КТД и КТС. На база на постъпващата информация в Института се изготвят справки и анализи. На НИПА са възложени функции по осигуряването на актуална и по възможност изчерпателна информация за резултатите от колективното трудово договаряне в Република България, които да подпомагат дейността на  държавната администрация, социалните партньори, европейските институции, МОТ и други потребители.

В България съществува модел на правно регулиране на трудовите отношения, при който нормативната уредба съдържа норми за закрила на труда и определя базисното равнище на правата на работниците и служителите и на условията на труд, като предоставя възможност да се договарят по-благоприятни условия чрез колективното трудово договаряне.

Следваща »

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration