АНАЛИЗИ НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

В съответствие с чл.5, т.1, б.“а” от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) при осъществяване на своята основна дейност институтът събира, съхранява и анализира данни за колективното трудово договаряне самостоятелно и в сътрудничество със социалните партньори. НИПА изготвя анализи на Колективни трудови договори (КТД) на отраслово и браншово ниво на договаряне. Анализите целят съпоставяне на постигнатите договорености с нормативната уредба, регламентираща законовата и подзаконова рамка на минималните трудови стандарти в Република България.

С решение на Надзорния съвет на НИПА е сформирана работна група, в която участват по един представител на представителните организации на работниците и служителите, на представителните организации на работодателите и на държавата. Членовете на Работната група се обединяват около следното предложение, утвърдено от Надзорния съвет -  анализите на ниво Бранш/Отрасъл, които експертите на НИПА изготвят, да бъдат предоставяни за мнения и становище на страните по колективните трудови договори, след което да бъдат публикувани на официалната интернет-страница на НИПА.

АНАЛИЗ НА БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В БРАНШ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ"

■ АНАЛИЗ НА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В ОТРАСЪЛ "СТРОИТЕЛСТВО"

 АНАЛИЗ НА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В ОТРАСЪЛ "ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ"

 АНАЛИЗ НА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В БРАНШ "ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО И МАЛЦ" (14.09.2009г.)

 КРАТЪК АНАЛИЗ НА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В БРАНШ "ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО И МАЛЦ" (20.05.2011г.)

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration