СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Националният институт за помирение и арбитраж е създаден със Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗИДЗУКТС/ от 2001 г., обнародван в ДВ бр. 25/16.03.2001 г., в сила от 31.03.2001 г. Съгласно чл.4а.(1) “Националният институт за помирение и арбитраж съдейства за доброволното уреждане на колективни трудови спорове между работници и работодатели. Той е юридическо лице към министъра на труда и социалната политика със седалище София и с ранг на изпълнителна агенция.”

Националният институт за помирение и арбитраж е регистриран на основание ПМС 71/26 март 2003 г. за изменение и допълнение на ПМС 213/1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика. Той е изграден като единна, трипартитна структура. В надзорния съвет на института участват представители на държавата, на представителните организации на работодателите, и на работниците и служителите.

         ЗА НАС     СЪЗДАВАНЕ     ЦЕЛИ      ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration