СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ Е ЧАСТ ОТ УСИЛИЯТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТАБИЛЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В СТРАНАТА

През 1990 г. Народното събрание прие Закона за уреждане на колективните трудови спорове. С това бе отбелязан един желан от социалните партньори напредък. В периода след 1990 г. правителството, синдикатите и работодателските организации извършиха интензивна проучвателна работа, насочена към усъвършенстване на социалния диалог и решаване на трудовите конфликти с механизмите на помирението, посредничеството и доброволния трудов арбитраж. Усилията на национално представителните синдикални и работодателски организации да спомогнат за взаимноизгодно и бързо уреждане на индустриалните конфликти се изразиха най-напред в създаването на Асоциация за доброволен трудов арбитраж, а впоследствие – на Национална агенция за помирение и арбитраж.

През 1996 и 1997 г. съществен теоретичен принос в разработването на трудовоправните проблеми на помирението и арбитража в индустриалните отношения дадоха участниците в работния екип по Проект 04 "Правна уредба на социалния диалог, помирение и арбитраж" по програмата на ФАР "Социален диалог-България". Сред тях са: проф. Васил Мръчков,  проф. Красимира Средкова,  доц. д-р Емил Мингов и др.

В началото на 1998 г., със съдействието на Международната организация на труда, бе организирана международна конференция, в която взеха участие действащите социални институции, организациите на работниците и работодателите, съдебната власт, академичните среди. На нея бе потърсен отговор на назрелия в резултат на изменените социално-икономически условия въпрос за изграждане на национален механизъм за трудово помирение. Конференцията съпостави резултатите от предхождащите я самостоятелни проучвания и проправи пътя към нови законодателни решения.

В началото на 2000 г. Народното събрание ратифицира Европейската социална харта, в която е записано, че: "За да се осигури ефективното упражняване правото на сключване на колективни трудови договори, договарящите се страни се задължават: да съдействат за създаването и използването на подходящи процедури за помирение и доброволен арбитраж за решаване на трудовите спорове".

В резултат на това през 2001 г. чрез допълнения и изменения в Закона за уреждане на колективните трудови спорове се създава Националният институт за помирение и арбитраж с ранг на изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика.

С приемане на ПМС № 71 /26.03.2003 г. се постави началото и на оперативната дейност на НИПА.

             ЗА НАС     СТАТУТ     ЦЕЛИ     ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration