A-
A
A+
05.10.2018

Госпожа Валентина Зартова е определена за нов член на НС на НИПА от БТПП

С писмо вх.№ РД-16-7/05.10.2018 г. от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, за нов член на Надзорния съвет на НИПА

18.09.2018

Проведе се редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

Под ръководството на председателя на НС на НИПА проф. Емил Мингов се проведе третото редовно заседание на Надзорния съвет

04.07.2018

Трета годишна среща на агенциите за мирно уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, Аранжеловац, Република Сърбия

Директорът на НИПА Владимир Бояджиев взе участие в Третата годишна среща намрежата от агенции и институции за доброволно уреждане на трудови спорове

19.06.2018

Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

Приети бяха План за работата на НС на НИПА за второто полугодие на 2018 г.

23.04.2018

Международен семинар на НИПА "Ефективното предотвратяване и разрешаване на колективни трудови спорове като основно средство за насърчаване на колективното договаряне"

Семинарът бе организиран във връзка с 15-та годишнина от създаването на Националния институт за помирение и арбитраж

03.04.2018

Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

След обсъждане членовете на НС приеха Годишния доклад за дейността на института за 2017 г. и отчета за изпълнението на бюджета

28.03.2018

Среща-дискусия със социалните партньори от пивоварния бранш за представяне на анализ на БКТД 2018

НИПА представи анализ на браншовия колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш

13.02.2018

Заседание на работна група в НИПА

Обсъдени бяха възможностите на интегрираната база от данни на НИПА за колективни трудови договори и колективни трудови спорове

17.11.2017

Заключителна конференция по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

Директорът на НИПА Владимир Бояджиев представи реализираните дейности и постигнатите резултати от първия етап на проекта - "Разрешаване на спорове"

06.11.2017

Работна среща по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

Представяне и обсъждане на Доклад за опита на Конфедерация Швейцария при уреждането на КТС

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX