A-
A
A+

Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание

27.09.2019


На 26 септември 2019 г. се проведе редовното заседание на Надзорния съвет на НИПА за третото тримесечие. Под ръководството на председателя на НС г-жа Мария Минчева бяха обсъдени и приети: отчет за дейността на НС за първото полугодие на 2019 г. и отчет за касовото изпълнение на бюджета на НИПА към 31.08.2019 г. Директорът на НИПА представи разработения от института Годишен доклад за колективни трудови договори и колективни трудови спорове за 2018 г. След състоялото се обсъждане на представената информация и дискусия по обобщените данни за отделни договорености, съдържащи се в действащите колективни трудови договори, членовете на НС на НИПА единодушно приеха Доклада, като подчертаха сериозната и задълбочена работа на института по създаването на информационен ресурс за целите на колективното трудово договаряне, който бе оценен като нужен и полезен на социалните партньори. В изпълнение на предвидените функции в чл.4а, ал.7 на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, след обсъждане, разяснения и предложения за корекции по текста, Надзорния съвет прие Програма за дейността на НИПА за 2020 г. и проект на бюджет на института. Прието бе и предложението на директора на НИПА във връзка с проектното предложение на института по процедура BG05M9ОP001- 4.002 „Иновативни заедно“ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж