БАЗА ДАННИ/DATA BASE


Съдържа информация за субектите на колективните трудови договори (КТД), сключените и действащи КТД, постигнатите договорености между страните, както и КТД на отраслово/браншово равнище на договаряне.

Contains information on collective labour agreements (CLA) subjects, concluded CLA and CLA in force, terms and conditions reached, as well CLA at industry/branch level of bargaining.


Съдържа информация за възникналите колективни трудови спорове (КТС) по години, предмета на спора и действията по уреждането му.
Contains information on arising collective labour disputes (CLD) by years, subject of dispute and actions for settlement.

© Национален институт за помирение и арбитраж