A-
A
A+

Други анализи

Освен разработваните в съответствие с чл.5, т.1, б.“а” от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж годишни доклади за колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове в страната, анализите на равнище "отрасъл/бранш" и на регионално ниво, институтът изготвя и други видове анализи въз основа на данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове, нормативната уредба и чуждестранната практика. НИПА изготвя анализи и на осъществените посреднически и арбитражни процедури за уреждане на колективни трудови спорове съгласно основната си дейност, регламентирана с чл.4 от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж. Изводите от тях дават възможност да се направят предложения за усъвършенстване на уредбата на посредничеството и арбитража, извършвани от НИПА.


АНАЛИЗИ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ


Надзорният съвет на НИПА на свое заседание от 16/12/2014 г. обсъди и прие Анализ на колективните трудови договори към 30.09.2014 г., който съдържа информация относно поддържаната от НИПА база данни за колективни трудови договори в периода 2010-2014 г. В анализа са представени две основни аналитични групировки: структури на въведените в базата данни на НИПА колективни трудови договори, и действащите КТД към края на деветмесечието на 2014 г. Анализът показва, че се запазва устойчива структурата на разпределението на КТД по равнища на договаряне, икономически сектори и териториален признак.


Целта на информационния бюлетин е да бъде представена статистическа информация за колективното трудово договаряне в страната чрез обобщаване на данни от колективните трудови договори и анекси към тях. Първичният източник на информация е специално създадената в НИПА електронна база данни за постъпилите в НИПА от ИА „ГИТ“ и нейните териториални структури колективни трудови договори, сключени на различните равнища на договаряне. Чрез предварително заложени качествени и количествени показатели се извършва анализ на сключените КТД на базата на различни критерии като: икономическа дейност според класификатори на НСИ, големина на предприятие и т.н.
Информацията в бюлетина обхваща изменението в броя и вида на сключените КТД и анекси към тях, като на основата на тези данни са правят изводи за развитието на процесите на колективно трудово договаряне в страната. Основните показатели за описание на измененията в структурата на сключените колективни трудови договори в страната са: общ брой сключени КТД и анекси; разпределение на сключените КТД и анекси по равнища; разпределение по икономически сектор/отрасъл/бранш; разпределение по териториален признак. Като допълнителни показатели за характеризиране на сключените КТД и анекси на равнище предприятия са използвани: брой обхванати заети лица; големина на предприятията; срок на действие на КТС и анекси, и др. Анализът на показателите се основава на сравнения спрямо предходни периоди. На основата на аналитични групировки на стойностите на показателите в коментарите са направени изводи и констатации относно установени тенденции, средни стойности и дялово разпределение на КТД.


В изпълнение на функциите и ангажиментите на Националния институт за помирение и арбитраж за създаване и поддържане на база данни за колективните трудови договори в Република България е изготвен доклад за състоянието ѝ в периода 01.01.2011-15.09.2011 г. Докладът представя колективните трудови договори и анексите, сключени към тях, според:
1. датата на регистрация в ИА „ГИТ“ и дата на подписване – за 2010 г. и 2011 г.;
2. разпределение по дата на регистрация и/или дата на подписване към 15.09.2011 г.;
3. разпределение по административни области;
4. разпределение според вида – КТД или анекс;
5. разпределение според равнището на договаряне – отраслов/браншови, общински или на предприятие/организация;
6. разпределение според икономически дейности по КИД 2008 г.


Във връзка с осъществяването на оперативна цел “Изграждане и поддържане на информационна система за колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове” от Програмата за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж за 2010 г. „Предотвратяване и ограничаване на колективните трудови конфликти” (приета с решение на Надзорния съвет на НИПА от 28.09.2009 г.), през 2010 г. бе разработен модел на електронна база данни за колективното трудово договаряне в табличен вид, като са въведени КТД, анекси и допълнителни споразумения, въз основа на данните от които са изготвени обобщени справки, набелязани са проблеми и са оформени предложения.


АНАЛИЗИ НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ


В анализа колективните трудови спорове са разгледани според:

  • разпределенито им по икономически сектори, териториален признак и видове предприятия;
  • данни за страните по спора
  • вид на обявените и предприетите действия за уреждане на КТС
  • проведени стачни действия и относителни показатели за изгубени работни дни поради стачки, както и участвали работници на 1,000 наети лица;
  • предмет на регистрираните КТС;
  • резултат от КТС.

През 2015 г. са отразени данни за 24 КТС, възникнали в отделни предприятия. От тях постъпилите искания за съдействие от НИПА са две. Проведена е процедура по посредничество по искане на синдиката в едно предприятие, която е прекратена без постигане на споразумение между страните. Другото искане е за арбитраж по чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС за минимални дейности по време на стачка. Постановено е арбитражно решение на 19.02.2015 г.


Докладът е изготвен във връзка с изпълнение на дейностите по проект за оказване на техническата помощ от Международното бюро по труда (МБТ), регионален офис за Централна и Източна Европа в Будапеща на Националния институт за помирение и арбитраж. Основната цел на доклада е представянето на обобщена информация за регистрираните от НИПА колективни трудови спорове (КТС), използвайки стандарти и технология на отразяване на случаите на КТС, представени от експерти на МБТ в хода на оказваната техническа помощ.
Докладът съдържа преглед на данни и анализ на:

  • регистрирани от НИПА ефективни стачки в периода 2011 г.–април 2014 г.;
  • регистрирани от НИПА протестни действия по повод КТС в периода 2013 г.–април 2014 г.

Анализът е изготвен въз основа на поддържана в Института база данни за възникнали и възникващи колективни трудови спорове, колективни трудови конфликти и социално-икономическо напрежение. В анализа са разгледани причините, водещи до възникване на социално-икономическо напрежение и на колективни трудови спорове през 2006 г. по различни браншове/отрасли.


АНАЛИЗИ НА ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АРБИТРАЖ ОТ НИПА


Анализът показва, че като основен проблем в следствие на прегледа на посредническите процедури е липсата на изрично съгласие от другата страна по спора за провеждане на процедурата. Една от причините за ниската използваемост на посредничеството при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА е финансовата тежест за страните. Страните по КТС предпочитат посредничеството на синдикални и работодателски структури и експерти и в по-малка степен използват възможността спорът да бъде уреден чрез съдействието на посредник към НИПА. Разрешените чрез посредничество КТС са малко на брой, но половината от осъществените посредничества са завършили с постигнато споразумение между страните за уреждане на колективния трудов спор. Прегледът на осъществените арбитражни производства сочи малка използваемост на способа доброволен арбитраж, за който в българската практика липсват правни традиции. Преобладаващият брой арбитражни производства са по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС – общо 87% от всички процедури. Налага се изводът за предприемане на мерки за създаване на условия чрез промяна на нормативната уредба за по-активно използване на арбитража по чл. 5 от ЗУКТС. Основните проблеми са следните:
- Арбитражните производства към НИПА не са безплатни за страните.
- Липса на арбитражни клаузи в сключените колективни трудови договори.
- Липса на последваща информация за изпълнението на арбитражните решения.


В периода 2003-2011 г. в НИПА са постъпили общо 9 искания за откриване на процедура по посредничество. По 4 от исканията са осъществени процедури по посредничество - три са завършили с подписване на споразумение между страните за уреждане на конкретния спор и една е приключена без да е подписано споразумение. По останалите 5 искания не са открити и проведени процедури по посредничество поради неполучено съгласие от другата страна по спора. Анализът показва, че процедурата по посредничество не е предпочитана от страните по КТС. Проведени са общо 15 арбитражни производства. От тях само едно не е на равнище „предприятие“. Сред арбитражните дела с най-значителен дял са тези по колективни трудови спорове в секторите „Транспорт, складиране и пощи”, „Строителство”, „Енергетика” и „Преработваща промишленост”.


ДРУГИ АНАЛИЗИ


НИПА изготви сравнителен анализ на системите и способите за уреждане на колективни трудови спорове (КТС) в съответствие с националните законодателства на различни европейски страни. Анализът представя най-важните характеристики на уреждането на КТС в над 20 страни от Европа, особеностите на приложението на посредничеството, помирението и арбитража като способи за разрешаване на КТС в тях, както и органите, които осъществяват тези процедури.

© Национален институт за помирение и арбитраж